Η τιμή για την απόσυρση ενός αυτοκινήτου καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους. Η αξία του αυτοκινήτου έχει να κάνει με την αξία του ως ανακυκλώσιμα υλικά ή/και την αξία του ως ανταλλακτικά. Συνεπώς, σημαντικές παράμετροι για το όφελος από την απόσυρση ενός αυτοκινήτου είναι οι ακόλουθες:

  1. Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου: Κάθε μοντέλο έχει διαφορετική αξία η οποία καθορίζεται από τη μάζα του και από την εμπορευσιμότητα των εξαρτημάτων του.
  2. Η κατάσταση του αυτοκινήτου: Ανάλογα με τη κατάσταση των κατασκευαστικών και μηχανικών στοιχείων του αυτοκινήτου επηρεάζεται η αξία των ανταλλακτικών προς ανάκτηση και μεταπώληση.
  3. Τυχόν ελλείψεις: Η τιμή του αυτοκινήτου μειώνεται σημαντικά αν απουσιάζουν από το αυτοκίνητο εξαρτήματα. Το Κέντρο Απόσυρσης έχει τη δυνατότητα ακόμη και να επιβάλει χρεώσεις για την απόσυρση αυτοκινήτων με ελλείψεις.

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αγοράς ενός αυτοκινήτου για απόσυρση αφορά στην υπολειμματική του αξία και όχι στην εμπορική του αξία ως αυτοκινήτου για κυκλοφορία. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος ορθής ανακύκλωσης ενός αυτοκινήτου. Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Απόσυρσης αυτοκινήτων οφείλουν να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές. Αυτό συνεπάγεται υψηλό κόστος για την ασφαλή και περιβαντολλογικά ορθή ανακύκλωση των ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ