Τα έγγραφα για την απόσυρση αυτοκινήτου καθορίζονται από τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες ειδικές περιπτώσεις.

Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ιδιώτη/φυσικό πρόσωπο

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Οι πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 5. Εξουσιοδοτήσει για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας.
 5. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 6. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 7. Εξουσιοδοτήσει για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει σφραγίδα της εταιρίας και να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

Δικαιολογητικά απόσυρσης αυτοκινήτου που ανήκει σε ΑΕ

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
 4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης απόσυρσης του αυτοκινήτου.
 6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
 7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
 8. Εξουσιοδοτήσει για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει σφραγίδα της εταιρίας και να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr.

Έχετε κάποιο αυτοκίνητο για απόσυρση;

Πείτε μας λίγα λόγια για το αυτοκίνητο σας και ενημερωθείτε για τη διαδικασία και το όφελος σας από την απόσυρση.
ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ