Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόσυρση/διαγραφή αυτοκινήτου που ανήκει σε ΑΕ

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
  2. Οι πινακίδες του οχήματος.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας.
  4. Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος.
  6. Δελτίο αποστολής τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος.
  7. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.
  8. Εξουσιοδοτήσεις για τη μεταφορά και απόσυρση του αυτοκινήτου. Οι εξουσιοδοτήσεις πρέπει να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr και να φέρουν σφραγίδα της ιδιοκτήτριας εταιρίας δίπλα στην υπογραφή.

Μάθετε την αξία του αυτοκινήτου σας για απόσυρση!

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χωρίς δεσμεύσεις, ενημερωθείτε αξιόπιστα!